ehsandesign
درباره نویسنده

تیم طراحی و برنامه احسان دیزاین مجری برتر پروژه های تحت وب با بیش از 14 سال سابقه در زمینه برنامه نویسی وب. مجری حرفه ای طراحی سایت هواپیمایی، فروش وب سرویس، طراحی سایت موزیک، ساخت فروشگاه، سایت فروش فایل و طراحی انواع نرم افزارهای آنلاین تحت وب.

استراتژی فیبوناچی فارکس

استراتژی فیبوناچی فارکس (بخش اول)

آشنایی با استراتژی فیبوناچی فارکس به زبان ساده

در این مقاله قصد داریم بصورت ساده در 3 بخش (3 مقاله کوتاه) با استراتژی فیبوناچی فارکس (استراتژی مهم و پیچیده بازار Forex) آشنا شویم. این استراتژی یکی از بهترین استراتژی های فارکس برای معاملات دائمی فارکس و همچنین ساخت ربات معامله گر فارکس مباشد.

سری اعداد فیبوناچی به شرح زیر است :

0و1و1و2و3و5و8و13و21و34و55و89و144و…

این اعداد به سادگی با جمع نمودن دو عدد قبلی به دست می آیند. مثلا :

8=5+3

 13=8+5

 21=13+8

در فارکس نسبت های فیبوناچی به طور وسیعی برای محاسبه اهداف قیمتی خروج از ترید یا ورود به ترید مورد استفاده قرار می گیرند. این تراز های فیبوناچی به دلیل اینکه توسط قشر وسیعی از تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند، معتبر هستند. همین توجه عمومی به این ترازها در نهایت قیمت را به این تراز ها هدایت می کند. ببینیم این نسبت ها چگونه محاسبه می شوند.

چهار عدد فیبوناچی متوالی را در نظر بگیرید:

مثلا 13و21و34و55

با تقسیم یک عدد به سایر اعداد این نسبت ها به دست می آیند.

13/21=0.618 61.8%

34/55=0.618 61.8%

34/21=1.618 161.8%

55/34=1.618 161.8%

21/55=0.382 38.2%

13/34=0.382 38.2%

و ریشه دوم آن ها :

ریشه دوم 0,681 برابر است با 0,786

ریشه دوم 1,618 برابر است با 1,27

 

نسبتهای فیبوناچی اصلی در فارکس عبارتند از:

38.2%    0,382

 0.5         50%

0.618     61.8%

 0.786     78.6%

البته  76,4% نیز توسط برخی نرم افزار ها و بروکر ها استفاده می شود.

127%     1,27

 161.8%    1,618

 261.8%     2,618

مشاوره رایگان و امکان سفارش فوری طراحی اکسپرت و اندیکاتور های اختصاصی فارکس با MQLFA.com

ترید بر اساس تراز های فیبوناچی

تراز های فیبوناچی ابزار بسیار قدرت مندی در معاملات فارکس است. معاملات می تواند فقط بر اساس این تراز ها و یا بر اساس ترکیبی از این تراز ها با روش های دیگری مثل نمودار های شمعی، اندیکاتور ها و پترن ها انجام شود. در این کتاب سیگنال های تاییدی برای ورود و خروج از معملات بر اساس این نسبتها بررسی خواهد گردید.

خرید براساس نمودار های شمعی فراگیری صعودی(Bullish engulfing) ،ستاره صبح(Morning star) ،کف دوبل و سه گانه و شکست حداکثر قیمت یک میله درونی و فروش در موارد معکوس آن انجام می گیرد. متدولوژی ترید ها بر اساس مثال های واقعی از چارت ها تشریح خواهد گردید. این روش ها می توانند در هر قالب زمانی از 5 دقیقه تا هفتگی مورد استفاده قرار گیرند. برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم چارت را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند برگشت به عقب به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از تریدر ها این ترازها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار می دهند که این ترازها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. همگرائی ترازهای فیبوناچی می تواند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف ، پدید آید. وقتی همگرائی پدید می آید، این ترازها می توانند مهمتر قلمداد شوند. همچنین همگرائی ترازهای فیبوناچی با ترازهای حمایت و مقاومت و خطوط روند نیز مهم است.

 

ترازهای فیبوناچی بازگشتی:

معاملات بازگشتی کم خطرتر از معامله براساس شکست هستند. ترازهای اصلی عبارتند از:

38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)

بازار به طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بازگشت می کند. نمی توان گفت که بازار همواره دقیقا به این ترازها برخورد می کند. مثلا ممکن است قیمت در نقطه ای بین 50 %و 61,8%برگردد.ترازهای 61,8%و 76,4%نیز برای برگشت بسیار متداول هستند. این ترازها را در قالب های زمانی مختلف پیگیری کنید. بهترین راه صبر کردن تا حصول تایید برگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C قبل از ورود به معامله است. قسمت سخت ترید بر اساس ترازهای فیبوناچی این است که دریابیم کدام یک از این ترازها منجربه برگشت می شوند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

برای تصمیم به خرید ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل A بـه نقطـه حـداکثر B برسـد و به نقطه C بازگشت کند. با تغییر جهت قیمت در نقطه C و شروع یک صعود دیگر می توان اقدام به خرید نمود.معکوس همین حالت نیز برای اقدام بـه فـروش صـادق خواهـد بـود . نقاط حداکثر یا حداقل بین روز، یک روزه، دو روزه و سه تا پـنج روزه نیـز دارای اهمیت خاصی هستند. الگوهای شمعی وقتی در نزدیکی تراز های فیبوناچی و سایر تراز هـای حمایت و مقاومت شکل بگیرند، بسیار قابل اطمینان تر هستند . نمودار های شمعی همچنـین برای هشـدار درمورد پایان بازگشت بسیار موثرند.

کف و سقف دوبل نیز معمـولا در تـراز هـای فیبونـاچی نظیـر بازگشـتی 8,61 %و انبسـاطی 127 %تشکیل می شوند.

 

همگرائی تراز های فیبوناچی

سعی کنید تراز های فیبوناچی بازگشتی یا انبساطی را با بر اسـاس چنـد حـداقل و حـداکثر

مختلف رسم نمائید. در نتیجه ترازهایی منطبق یا نزدیک به هم خواهید یافت . ایـن ترازهـا

دارای احتمال قوی تری برای برگشت قیمت خواهند بود.

همگرائی به حالتی گفته می شود که دو یا چند تراز فیبوناچی بـر هـم منطبـق یـا بسـیار بـه

یکدیگر نزدیک شوند.

برای مثال یک همگرائی فیبوناچی وقتی پدید می آید که تراز 38,2 %مربوط به یک حداکثر

و 50 %یا 61,8 %حداکثری دیگر بر هم منطبق یا بسیار به یکـدیگر نزدیـک شـوند . همچنـین ممکن است یک تراز فیبوناچی انبساطی با تراز فیبوناچی بازگشتی دیگـری همگـرا شـوند و

یک تراز قوی پدید آورند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

 

در نمودار فوق دو فیبوناچی بازگشتی با حداقل متفاوت و حداکثر های مشترک رسم شـده

است. سه منطقه همگرائی تراز های فیبوناچی در شکل مشاهده می شود:

A – یک تراز 8,61 %و 8,32 %همگرا شده اند.

B – یک تراز 2,38 %و 6,23 %همگرا شده اند.

C – یک تراز 8,61 %و 100 %همگرائی پیدا کرده اند.

 

سخن پایانی

استفاده از تراز های فیبوناچی به خوبی در تایم فریم های مختلف کـاربرد دارد و مـی توانـد در معاملات روزانه نوسان گیری و معاملات بلند مدت به کار رود

علت کاربرد مناسب تراز های فیبوناچی این است که هم نقطه ورود و هم اهداف قیمتی را به خوبی مشخص می کنند . یک نقطه برگشت مناسـب مـی توانـد در تـراز 38,2 %در تـایم فریم چهار ساعته یا تراز 61,8%در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده شود.

هیچ یک از تکنیک های گفته شده در این مقاله نمی توانـد بـدون مطالعـه و تمـرین عمیـق، تست روی قیمت های گذشته و معاملات مجازی به خوبی استفاده شود. فارکس بازاری با پتانسیل بسیار بالایی برای سود آوری و در عین حال دارای ریسـک بسـیار زیاد است.باید از این مخاطرات و ریسک ها آگاه بود و آنها را در سرمایه گذاری در فارکس بپذیرید. به هیچ عنوان با پولی که از دست دادن آن برایتان گران تمام می شود ترید نکنید. هیچ تضـمینی وجود ندارد که بازار همیشه خوب عمل کند. سـود ده بـودن یـک روش در گذشته هرگز نمی تواند تضمین کند که آن روش در آینده هم سود ده خواهـد بود.

 

» بخش دوم استراتژی فیبوناچی فارکس

(ادامه مقاله در بخش دوم بزودی…)

 

بهترین استراتژی های فارکس ، آشنایی با استراتژی های رایج فارکس ، فیبوناچی ، آموزش فارکس ، بهترین استراتژی فارکس چیست؟ فارکس با احسان دیزاین